За Нас

„РОТЕРМ" ЕООД 

Екипът ни който е с дългогодишен опит в сферата на проектирането прилага най – съвременните технологии на изчертаване и успешно внедряване на новите технологични решения във всички области на дейността ни, а това са:

  • топлотехнически проекти по част ОВКХ;
  • енергийна ефективност и енергиен паспорт;
  • пожарна безопасност, димо и топлоотвеждане;
  • създаване на технологии и онагледяване (разстановка на оборудването);
  • инвестиционното проектиране (цялостно проектиране);

"РОТЕРМ" ЕООД извършва дигитализиране и възстановяване на съществуващи стари чертежи от хартиен носител или сканирано копие.
Наред с проектантската дейност екипа ни се ангажира и с изпълнението на:
- експертни оценки на изградени или реализирани по проект на ОВКХ инсталации;
- анализи за ОВКХ инсталации;
- проучване на възможности за прилагане на соларни (слънчеви) инсталации;
- консултации за избор на вида на отоплителна/охладителна инсталация.

Проектиране

Техническите изчисления

се извършват с софтуера на EAB software - програма за изчисляване на енергийна ефективност, разработена от Технически Университет - София, одобрения софтуер от камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) разработен от Доц. д-р Станко Щраков, както и с програмния продукт на фирма 4M - FINE HVAC. Изчертаването на чертежите се извършва с CAD софтуер и в съответствие с изискванията на стандартите в съответната област. В проектната дейност се включват (в зависимост от фазата на проектиране): разпределение по нива, аксонометрия, схеми, енергийна ефективност и енергиен паспорт, спецификация на оборудването; обяснителна записка и технически изчисления; записка по БХТ, подписване и съдействие на строителя за изготвянето на екзекутивната документация; отстраняване на забележки и авторски надзор на обекта, изработка на три еднообразни копия (може и повече копия по желание на клиента) на хартия и едно копие в електронен вид.
Проектираме инсталации с високи изисквания към проектирането (инсталации за специализирани помещения - взривоопасни и пожароопасни, както и чисти-бели помещения).

„РОТЕРМ" ЕООД 

Екипът ни който е с дългогодишен опит в сферата на проектирането прилага най – съвременните технологии на изчертаване и успешно внедряване на новите технологични решения във всички области на дейността Ви